Nederland - Korpschef geeft visie op toetsing politiegeweld

5 augustus 2015 15:57
Bron: Politie.nl

De Rotterdamse rechtbank heeft op woensdag 5 augustus in de zaak Mike Stok twee agenten ontslagen van rechtsvervolging. Zij waren betrokken bij een dodelijk schietincident in april 2013. Voor korpschef Gerard Bouman neemt deze uitspraak niet weg dat een stelselherziening geweldsaanwending politieambtenaren dringend noodzakelijk is. Hij geeft zijn visie op wat moet veranderen.

‘Politiemensen die geweld moeten gebruiken, verdienen een andere juridische
beoordeling dan burgers’, reageert korpschef Gerard Bouman. ‘Als het niet anders
kan, zijn wij in ons werk immers genoodzaakt om geweld toe te passen ter
bescherming van burgers, collega’s of onszelf. Wij zijn opgeleid om dat
professioneel en zo terughoudend mogelijk te doen. Verantwoording afleggen voor
gehanteerd geweld blijft voor de politie een vanzelfsprekende zaak. Daarbij
dient het niet te gaan om de vraag of wij een gewoon misdrijf pleegden, zoals
(poging tot) doodslag of mishandeling. De toetsing hoort uitsluitend gericht te
zijn op de vraag of de betreffende politiemedewerker zich heeft gehouden aan de
criteria die de Ambtsinstructie stelt aan het toepassen van geweld.
Politiemedewerkers die zich echt misdragen en de wet overtreden, riskeren
uiteraard net als nu vervolging en veroordeling. Daaraan verandert deze
aanpassing natuurlijk niets.’
Knelpunten oplossen
Samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar
Ministerie werkt de politie op initiatief van de korpschef al sinds eind 2013
aan voorstellen om dit knelpunt op te lossen. Bouman: ‘Daarbij bestuderen wij
tevens hoe de politie haar interne procedures kan optimaliseren en hoe wij
gestructureerd kunnen leren van geweldsincidenten. Een klankbordgroep met
verschillende maatschappelijke organisaties toetst de voorstellen. Alle opties
zijn daarbij zorgvuldig afgewogen, zoals een onafhankelijke onderzoeksraad naar
overheidsgeweld, een aparte ‘politiekamer’ en tuchtrechtelijke afhandeling. Wij
stellen vast dat alleen een aanpassing van het strafrecht de gewenste garanties
biedt.’
Aanpassing
Het uitgangspunt bij deze aanpassing is volgens de korpschef dat een
opsporingsambtenaar niet strafbaar is als deze geweld gebruikt bij de
rechtmatige uitoefening van zijn of haar taak en zich houdt aan de regels die
daarvoor zijn vastgesteld. Bouman: ‘Bij eventueel strafrechtelijk onderzoek
staat dus niet langer de vraag centraal of een politiemedewerker schuldig is aan
doodslag, mishandeling dan wel poging daartoe. De rechter toetst of iemand
handelt conform de regels van de Ambtsinstructie. Dat doet recht aan de
specifieke positie van politieambtenaren die zich genoodzaakt zien geweld te
hanteren in het belang van anderen.’
Accentverschuiving
‘Politiegeweld heeft altijd grote impact op de slachtoffers en de
samenleving’, benadrukt de korpschef. ‘Daarom moet elk onderzoek ernaar altijd
onafhankelijk, adequaat en transparant zijn. Dus ook intern onderzoek. Ik wil
betere en eenduidigere registratie van politiegeweld. Voor burgers en onszelf
dient volstrekt duidelijk te zijn wat wel of niet mag en wat het vervolgtraject
is. Meer eenduidige registratie van politiegeweld draagt daaraan bij en stelt
ons in staat om gerichter van geweldsincidenten te leren en zo ons vakmanschap
te vergroten. Daar moet het accent op komen te liggen.’

Limburg Limburg Noord Echt

  • 2496f252fb8c64c385387bf10aac668d