Maastricht - Politieoptreden bij incident met Drag Queens

7 oktober 2016 20:37
Bron: Politie.nl

De politie heeft de afgelopen week diverse malen overleg gehad met vertegenwoordigers van het COC Limburg. Dit naar aanleiding van het incident dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden op de Markt in Maastricht, waarbij politieagenten een groep jongere personen moest scheiden van een kleine groep Drag Queens. Dit nadat de groep jongere personen de Drag Queens onheus bejegende, wat op verbale wijze gebeurde en waarbij onder meer ook over en weer werd geduwd. Twee bikers van de politie belast met het toezicht van de openbare orde waren zeer snel aanwezig en hebben ingegrepen, waarmee een mogelijk verdere escalatie kon worden voorkomen.

In de dagen die volgden op het incident zochten de Drag Queens contact met de media. Enerzijds om hun verhaal te doen over wat hen was overkomen, anderzijds om ook hun ongenoegen te uiten over de wijze waarop de agenten in hun beleving hebben gehandeld. De Drag Queens hebben de afgelopen week ieder ook een klacht ingediend over het optreden van de politie. Deze klachten zijn direct door de politie in behandeling genomen.
Goed overleg
Afgelopen maandag zijn de wijkagenten naar vertegenwoordigers van het COC Limburg gegaan om met hen over het incident te praten. Op dezelfde dag heeft de politie een verklaring verstrekt in reactie op uitspraken van enkele Drag Queens. Verder heeft de politie niet gereageerd, omdat ervoor werd gekozen eerst in overleg te gaan met het COC Limburg en de betrokken Drag Queens. Woensdag heeft er vervolgens een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de teamchef van de politie in Maastricht en de voorzitter van het COC Limburg. Op vrijdag hebben de politie en de drie Drag Queens met elkaar gesproken. Hierbij waren ook de betrokken politieagenten aanwezig.
Nader onderzoek
Op basis van het door de politie verrichte onderzoek en het gezamenlijke gesprek met de Drag Queens is het volgende gebleken. Duidelijk is geworden dat de politie correct heeft opgetreden in het scheiden van partijen. Gebleken is verder dat de Drag Queens door het gedrag van de groep jongeren als mens diep geraakt waren. In het contact op dat moment tussen de Drag Queens en de politie heeft niet het gesprek over en weer kunnen plaatsvinden, waarbij er voldoende aandacht kon worden gegeven voor wat de Drag Queens is overkomen. Niet is gebleken dat de politie negatief bedoelde opmerkingen richting de Drag Queens heeft geuit. Ook hebben de agenten in hun optreden niets gesuggereerd in de richting van de Drag Queens waaruit zou blijken dat de agenten vonden dat het op enigerlei wijze de schuld van de Drag Queens was dat zij werden belaagd. Van meet af aan was het de beide agenten duidelijk dat zij met Drag Queens te maken hadden en dat zij ten opzichte van de groep jongeren sterk in de minderheid waren. Het ter plaatse opnemen van een aangifte bleek niet mogelijk. Hoewel duidelijk is dat de Drag Queens zeer aangedaan waren door de agressie van de jongeren en terwijl de politie de veiligheid voor alle partijen heeft gewaarborgd, betreurt de politie dat het beeld is ontstaan dat de Drag Queens in hun beleving in eerste instantie niet voldoende serieus werden genomen. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet is ontstaan door de wijze waarop de agenten hebben gehandeld. In de nacht van het incident heeft de politie geprobeerd telefonisch in contact met een van de Drag Queens te komen. Dit is helaas niet tot stand gekomen. 

 
De politie is er voor iedereen
De politie is er voor alle groepen binnen onze samenleving, ongeacht bijvoorbeeld iemands geloofsovertuiging, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. In haar opbouw bestaat de politie uit mensen die een verschillende achtergrond hebben, ook op het gebied van religie, etniciteit of seksuele geaardheid. De politie is bovendien een lerende organisatie. Naast de reguliere contacten van de wijkagenten hebben de teamchef van de politie in Maastricht en de voorzitter van het COC Limburg het vaste voornemen om omgaan met diversiteit nog meer onder de aandacht te brengen binnen de politie.

Limburg Limburg Zuid Maastricht

  • d54b682288f968feb8f7aa0b276ce8c3