Verbeteringen Politieacademie in Nederland

Foto: politie.nl

7 mei 2019 10:00
Bron: Politie.nl

De Politieacademie moet het aannemen van extra docenten en de uitbreiding van locaties voortvarend realiseren. Daarnaast zijn er wijzigingen nodig in de besturing. Dat zijn enkele maatregelen die invulling geven aan de aanbevelingen die voortkomen uit het rapport ‘Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek’. Door de academie, het korps en het ministerie van JenV wordt nu gezamenlijk gewerkt aan een actieplan om deze aanbevelingen uit te voeren. De verbetervoorstellen zijn terug te vinden in de brief aan de Tweede Kamer: ‘Samen werken aan goed politieonderwijs’.

De Politieacademie staat voor een pittige opgave vanwege het vervangingsvraagstuk en behoefte aan nieuwe mensen en mensen met andere vaardigheden zoals bijvoorbeeld digitale kennis. Daarnaast ontwikkelt het politieonderwijs zich ook inhoudelijk in reactie op de ontwikkelingen in het politiewerk: het onderwijsprogramma is uitgebreid met thema’s als morele vorming, mentale en fysieke weerbaarheid, terrorismebestrijding en het herkennen en voorkomen van etnisch profileren.

Onvoldoende chemie in de top

Er is ook een analyse uitgevoerd naar de besturing van de Politieacademie. Deze analyse zag toe op de aansturing door het directieteam van de Politieacademie. Een van de conclusies uit die analyse is onder andere dat er onvoldoende chemie is tussen de bestuurders van de Politieacademie om de besturing van de Politieacademie werkbaar, functioneel en effectief te laten zijn. Nagenoeg alle betrokkenen met wie in het kader van de analyse is gesproken, geven aan dat – gelet op de opgave waarvoor de Politieacademie staat – er personele wijzigingen binnen de top nodig zijn.

Verbeteringen

Bij de vernieuwing van het politieonderwijs en de aansturing daarvan zijn andere vaardigheden nodig. Daarom zullen er op korte termijn enkele personeelswisselingen plaatsvinden. Leon Kuijs, de directeur van de Politieacademie, heeft aangegeven niet meer te opteren voor een nieuwe benoemingstermijn van zes jaar, maar in de loop van dit jaar plaats te willen maken voor een opvolger. Daarnaast legt het hoofd bedrijfsvoering, Dineke Oldenhof, haar taken neer en zij wordt op korte termijn vervangen door een interim bestuurder.

Leonard Kok, lid van de korpsleiding, begrijpt dat deze maatregelen voor de direct betrokkenen ingrijpend zijn maar noemt ze onvermijdelijk. 'De Politieacademie heeft in deze belangrijke fase een leidinggevend team nodig waarmee de uitdagingen voor de toekomst voortvarend kunnen worden opgepakt', aldus Leonard. 

Om de groei van de instroom van aspiranten op te vangen, hebben de korpsleiding en de Politieacademie afgesproken dat er extra docenten komen op alle zes de locaties waar aspiranten worden opgeleid. De Politieacademie krijgt er 2 miljoen euro, oplopend naar structureel 16 miljoen euro in 2022, extra bij zodat zij extra docenten kan aannemen en de huisvesting uit kan breiden met een extra locatie in Leusden. In totaal komen er in het hele land tot 2024 circa 150 docenten bij. Ook is er in de CAO afgesproken dat er 10 miljoen extra voor het vakspecialistisch onderwijs (VPO) beschikbaar komt.

Limburg Limburg Noord Neer

  • 66063786f642c4c8586bf529115484cc