Den Haag - Inhuur externe medewerkers bij de politie

8 oktober 2014 19:07
Bron: Politie.nl

De politie ondergaat momenteel de omvangrijkste reorganisatie die de Nederlandse overheid ooit heeft gekend. Hoewel dit niet leidt tot gedwongen ontslagen, verdwijnen er wel banen binnen het nieuwe korps. Voornamelijk op het gebied van bedrijfsvoering. Tegelijkertijd huurt het korps tijdelijk externe krachten in. Hoe kan dat?

Vanwege de vorming van één, nationaal georganiseerde politie centraliseert
het korps een groot deel van de bedrijfsvoering. De daaraan gekoppelde personele
reorganisatie leidt binnen de bedrijfsvoering uiteindelijk tot een afname van
tweeduizend fte’s in 2018. Deze uitstroom in de bedrijfsvoering is al in gang
gezet.
Voorbeeld
Juist binnen de bedrijfsvoering zijn echter tijdelijk extra, hoog
gekwalificeerde mensen nodig om het functioneren van het korps op peil te
houden. Denk onder meer aan de ICT. De vernieuwing van de informatievoorziening
betekent namelijk een extra grote opgave voor het korps. Dat vraagt naast het
garanderen van de continuïteit van de bestaande dienstverlening en het aanpassen
van de bestaande systemen aan de nieuwe politieorganisatie om veel meer
specialisten dan de politie zelf in huis heeft. Zo’n complex en omvangrijk
verandertraject vereist ook op andere terreinen tijdelijke inzet van extra
specialisten. Bijvoorbeeld bij HRM, maar ook gespecialiseerde juristen om tijdig
bezwaarschriften en dergelijke af te kunnen handelen.
Benodigde expertise
Uiteraard kijkt de politie altijd eerst of zij beschikt over eigen
medewerkers met de juiste kwaliteiten. Verder huurt zij de benodigde expertise
in. Het past immers – acute knelpunten daargelaten – niet binnen de gemaakte
afspraken om nieuw personeel in vaste dienst te nemen. Dat zou na de
reorganisatie namelijk de werkzekerheid voor de huidige medewerkers in gevaar
kunnen brengen.
Bedragen
Driekwart van deze tijdelijke krachten zijn werkzaam binnen de
bedrijfsvoering. In 2013 gaf het korps aan tijdelijke externe inhuur 173 miljoen
uit. Voor dit jaar bedraagt dat naar verwachting 155 miljoen. De komende jaren
halveert dit bedrag geleidelijk. Want na afronding van de reorganisatie heeft de
politie natuurlijk minder externe inhuur nodig en kunnen eigen mensen de nieuwe
functies bezetten. Een bepaalde mate van inhuur zal er altijd blijven. Dat is
inherent aan een grote organisatie als de politie. Overigens valt de inhuur van
externen door de politie ruimschoots binnen de norm van tien procent die de
rijksoverheid hanteert.

  • 1890c5ae6403b4270b429c3bce7a4067