Regio Den Haag - ‘Nadrukkelijke aandacht voor nieuwe thema’s’

20 maart 2018 05:00
Bron: Politie.nl

De politie-eenheid Den Haag heeft in 2017 opnieuw goede resultaten behaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Met name op thema’s als geweld, woninginbraak, jeugdcriminaliteit en ondermijning. ‘Wel hebben we oog voor ontwikkelingen in de samenleving en de daarmee veranderende criminaliteit’, stelt politiechef Paul van Musscher.

Het aantal geregistreerde misdrijven binnen de Eenheid Den Haag is gedaald met elf procent ten opzichte van 2016. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door een afname van het aantal internetaangiften. Oorzaak hiervan kan zijn dat er sinds 2016 met DigiD moet worden ingelogd om internetaangifte te kunnen doen. Het aantal afgehandelde verdachten zakte met tien procent, van 32.369 naar 29.212. De norm hiervoor is 35.000. Het oplossingspercentage is ongeveer gelijk gebleven: 29 procent in 2017 tegen 28,9% in 2016.

‘Naast deze goede resultaten zien we een verschuiving naar nieuwe vormen van criminaliteit die nadrukkelijk onze aandacht vragen. Radicalisering, cybercrime, verwarde personen en steeds meer demonstraties en evenementen, vergen veel en andersoortige inzet’, stelt Van Musscher. ‘Ook in de werving en selectie van nieuw politiepersoneel moeten we daarmee rekening houden.’
‘Effect is leidend’
‘We zoeken een passend en eigentijds antwoord op nieuwe veiligheidsvraagstukken die we in de maatschappij zien ontstaan. Dit doen we in overleg met het gezag. Ook maken we afspraken met verantwoordelijke veiligheidspartners zoals het Openbaar Ministerie en gemeenten om taken gezamenlijk op te pakken. Verder blijven we gebiedsgebonden en lokaal verankerd werken om zicht te houden op wat er in de haarvaten van onze samenleving speelt. Dat verandert niet’, verzekert Van Musscher. ‘Daarbij is het uiteindelijk effect van onze inzet leidend.’
Goede verdeling van capaciteit
Regioburgemeester Pauline Krikke is blij met de tastbare resultaten, maar waarschuwt ook: ‘Het is goed te zien dat, mede door het goede werk van de politie, op een aantal terreinen echt verbetering zichtbaar is, zoals een verdere daling van het aantal woninginbraken. Dat neemt niet weg dat er meer dan voldoende werk aan de winkel blijft. Ik noem maar het probleem van de ondermijnende criminaliteit. Dat is niet alleen een strafrechtelijk probleem, maar tast ook de waarden en normen in onze samenleving aan. Deze en andere problemen zullen we moeten aanpakken met de schaarse capaciteit die de politie heeft. In het nieuwe regeerakkoord zijn extra middelen opgenomen voor de aanpak van veiligheidsproblemen en investeringen in de politie. Maar dit betekent nog niet dat er meteen extra politiemensen beschikbaar zijn. Áls de politie extra formatie krijgt, duurt het jaren voor we hier iets van merken. Ik heb er niettemin vertrouwen in dat we als gezag in samenspraak met de politie tot een goede verdeling van de capaciteit komen.’

Het jaarverslag wordt op 5 april gepubliceerd na het Regionaal Bestuurlijk Overleg.
Het jaarverslag in het kort:
Reactietijden
In 90% van de meldingen moet de politie - ongeacht de context - binnen 15 minuten ter plaatse zijn. De reactietijd voor noodhulpmeldingen in de Eenheid Den Haag ligt met 89% net onder de norm van 90%. De reactietijden liggen vooral lager in de landelijke en uitgestrekte gebieden met een relatief lage bevolkingsdichtheid. Voor deze gebieden blijft de nodige aandacht, de politie doet er alles aan om ook daar bij een spoedmelding zo snel mogelijk ter plaatse te zijn.

Geweld
Onder het koepelbegrip geweld vallen overvallen, straatroof, huiselijk geweld en kindermishandeling. Van deze delicten nam alleen het aantal overvallen toe, van 94 in 2016 naar 109 in 2017. Tegenover deze toename staat opnieuw veel inzet op het terugdringen van overvallen, zoals het Donkere Dagen Offensief, het in de gaten houden van eerder veroordeelde overvallers en het versturen van Burgernetberichten om de heterdaadkracht te vergroten. Het aantal straatroven nam af van 428 in 2016 naar 392 in 2017.

Woninginbraken
De daling van het aantal woninginbraken sinds 2012 zet nog steeds door. Ten opzichte van 2016 was er een daling van 20% in 2017. Omdat er wel grote verschillen zijn tussen de gemeenten in de eenheid, is er een plan van aanpak voor woninginbraken gemaakt waarbij woninginbraak informatiegestuurd, probleemgericht en samen met de inwoners wordt aangepakt.

Cybercrime
Cybercrime is een ondermijnend misdrijf. Onder ondermijning vallen vormen van georganiseerde criminaliteit waarbij de boven- en onderwereld sterk met elkaar verweven zijn. Dit corrumpeert en ondermijnt de samenleving en haar instituties. Omdat cybercrime vele vormen kent, werken het Team Digitale Expertise en recherchekundigen van de eenheid samen aan bewustwording, samenwerking en innovaties op dit gebied. Doel is bij politiemedewerkers de kennis versterken over cybercrime zodat we burgers en bedrijven goed kunnen helpen. In 2017 leverden we 35 cybercrimeverdachten bij het Openbaar Ministerie aan, waar 30 het te behalen doel was.

Afpakken
De Eenheid Den Haag heeft in 2017 voor 15,4 miljoen euro aan crimineel verkregen vermogen afgepakt. Daarmee komt de eenheid dicht bij de doelstelling van 17,4 miljoen. In 2016 lag het afgepakte bedrag op 13,1 miljoen. Het aantal verdachten waarbij in 2017 is afgepakt, is verdubbeld ten opzicht van het jaar daarvoor. Hiermee krijgt de inzet op afpakken steeds meer effect.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en verbinding
Vanuit het programma Kracht van het Verschil – dat inspeelt op de vele culturen, leefstijlen en ideologische stromingen in onze complexe maatschappij - is geïnvesteerd in trainingen, de opbouw van netwerken en samenwerking met bijvoorbeeld scholen. Zo werden er snuffelstages georganiseerd om VMBO-leerlingen enthousiast te maken voor werken bij de politie. Verder deden de teams Delft, De Heemstraat en Hoefkade mee aan de voorbereiding van de landelijke pilot Proactief Controleren. De pilot heeft als doel de controle van een persoon zonder strafrechtelijke verdenking te professionaliseren. De pilot bestaat onder andere uit een app waarmee controles gelogd worden. De daadwerkelijke start van de landelijke pilot is gepland in het voorjaar van 2018.

Overlast personen met verward gedrag
Mogelijk door een betere registratie is het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag gestegen, van 7.661 in 2016 naar 10.770 in 2017. De politie is veel tijd en capaciteit aan deze meldingen kwijt. Voor het vervoer van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd, zoeken werkgroepen naar alternatieven. Dit is immers geen politietaak.
In 2017 zijn opvanglocaties voor verwarde personen in Delft en Leiden geopend. In 2014 werd al Opvang Verwarde Personen in Den Haag geopend. Daarmee kunnen alle teams van de eenheid 24/7 mensen met verward gedrag bij deze opvanglocaties brengen.