Nederland - Aantal inkomens boven WNT-norm daalt

1 mei 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Het aantal politieambtenaren met een bezoldiging boven de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) daalde in 2017 van 30 naar 22. Met de resterende 22 is afgesproken dat zij zullen gaan voldoen aan de norm. Dit betekent dat het aantal overschrijdingen de komende jaren nog verder zal dalen en op termijn iedere politieambtenaar onder de WNT-norm komt.

De WNT normeert en openbaart de inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een (semi)publieke taak. Binnen de politie zijn dit de (ex)leden van de korpsleiding. Hun bezoldiging voldoet aan de regelgeving, maar nog niet in alle gevallen aan de WNT-norm. Voor één lid korpsleiding geldt dat de eenmalige overschrijding is veroorzaakt door het uitbetalen van eerder opgebouwd vakantiegeld, dat in 2017 is uitbetaald. Voor de overige overschrijdingen van topfunctionarissen geldt dat hun inkomen conform het wettelijke overgangsrecht stapsgewijs wordt afgebouwd tot het geldende maximum.
Openbaar
Conform de wet publiceert het korps naast de gegevens van de (ex)leden van de korpsleiding ook de inkomensgegevens van 17 “overige functionarissen” die boven de WNT-norm* uitkomen. In twee gevallen ging het daarbij om medewerkers die een eenmalige bruto schadevergoeding ontvangen naar aanleiding van een aansprakelijkheidsstelling, waardoor hun jaarinkomen eenmalig boven de WNT-norm valt. De politie is verplicht om ook deze overschrijdingen van de norm openbaar te maken.
Vrijwillige afbouw
De politie vindt het belangrijk het aantal overschrijdingen nog verder terug te dringen. Daarom is met medewerkers uit de groep “overige functionarissen” overeengekomen dat zij onder de WNT gaan vallen. Dat betekent dat zij vanaf volgend jaar hun inkomen gaan afbouwen. ’De inzet was er afgelopen jaar op gericht om verdere scheefgroei te voorkomen. De afspraken om af te bouwen, zijn daar een direct resultaat van. Door deze afspraken wordt het beloningsbeleid bij de politie soberder en passend bij de maatschappelijke norm’, zegt lid van de korpsleiding Leonard Kok.

*Het WNT-bezoldigingsmaximum voor 2017 bedroeg 181.000 euro. Bij dit bedrag zijn alle belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen inbegrepen, evenals pensioenopbouw en beloningen op termijn.