Den Haag - Aangifte doen altijd van belang

12 maart 2014 18:22
Bron: Politie.nl

Als u slachtoffer bent van criminaliteit, raadt de politie u aan om altijd aangifte te doen. Heel veel burgers doen dat ook. Elk jaar krijgt de politie 1.200.000 aangiften te verwerken. Daarom kan de politie niet bij elke aangifte meteen een onderzoek starten.

Dat betekent dat de politie in nauw overleg met het Openbaar
Ministerie en het lokale bestuur prioriteiten moet stellen. Criminaliteit die
grote impact heeft op slachtoffers krijgt echter wel degelijk altijd de vereiste
aandacht. Zeker als er concrete aanwijzingen zijn over de daders.
Keuze
De politie hoort elke aangifte op te nemen. Dat is uw recht en
onze plicht. Burgers hebben daarbij de keuze om hun aangifte te doen op een
politiebureau, via het telefoonnummer 0900-8844 of via internet. Bij bepaalde
misdrijven kan dit ook op locatie. Het korps neemt op dit moment proeven met
aangifte via een driedimensionaal loket. Bij de keuze van de meest geschikte
aangiftewijze spelen vanzelfsprekend ook de aard en ernst van het strafbare feit
een rol.
Wat doet de politie met uw aangifte via internet?
Via internet kunt u gemakkelijk, snel en op een tijdstip dat u
schikt aangifte doen van een aantal delicten. Hiermee verbetert de politie haar
dienstverlening aan burgers. Net als bij een gewone aangifte, neemt de politie
uw aangifte via internet altijd in behandeling. Al uw aangiftegegevens worden in
politiesystemen geregistreerd. Dat betekent niet dat agenten in alle gevallen
direct actie ondernemen. Er moeten bijvoorbeeld voldoende aanknopingspunten zijn
om een onderzoek op te starten. Verder krijgen delicten die veel impact op
slachtoffers hebben prioriteit. Overigens treedt de politie natuurlijk niet
uitsluitend op na een aangifte. Na meldingen of op eigen initiatief waakt de
politie dag en nacht over uw veiligheid.
Waarom is het doen van aangifte via internet belangrijk?
Stel dat uw fiets is gestolen en u hebt geen enkele aanwijzing
wie de dader kan zijn. Ook in zo’n situatie is het zinvol om via internet
aangifte te doen.

De politie registreert de gegevens van uw fiets, wat de kans vergroot dat
deze in een later stadium of tijdens een ander onderzoek alsnog teruggevonden
wordt.
Een aangifte is van belang als uw fiets tegen diefstal verzekerd is.
Dankzij uw aangifte krijgt de politie beter zicht op het aantal
fietsdiefstallen in uw buurt. Hebben de daders het gemunt op een bepaald type
fiets? Vertonen de tijdstippen van fietsendiefstal een bepaald patroon? Op grond
van zulke informatie kan de politie bijvoorbeeld gericht surveilleren of een
lokfiets inzetten. Dit verhoogt de kans om de fietsendieven en in het verlengde
daarvan de helers op heterdaad te betrappen. Mogelijk kan de politie daarbij ook
uw gestolen fiets alsnog achterhalen.

Aangifte doen via internet lost dus niet altijd meteen uw zaak op. Maar u
draagt altijd bij aan het verder terugdringen en zo mogelijk voorkomen van
criminaliteit. In uw buurt en elders.
Analyses
Het is belangrijk dat slachtoffers van criminaliteit zo veel
mogelijk aangifte doen, omdat de politie altijd alle informatie uit uw aangifte
registreert. Ook als deze geen aanleiding geeft tot directe vervolgstappen. Op
basis van deze informatie maakt de politie analyses: waar en wanneer vindt welke
criminaliteit plaats en wat is er bekend over (mogelijke) daders?
Gerichte acties
Deze analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld in uw
buurt gerichter acties te ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten
van opsporingsmiddelen. Daarmee dringt de politie ook in uw omgeving
criminaliteit terug of voorkomt deze in sommige gevallen. Met uw aangifte levert
u daar een bijdrage aan. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses
ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarover u
aangifte deed.
Betere dienstverlening
De politie is zich bewust dat de communicatie met slachtoffers
beslist voor verbetering vatbaar is. Daarin investeren is een van haar
speerpunten. Sinds enige tijd krijgen slachtoffers van woninginbraak, straatroof
en overvallen binnen veertien dagen persoonlijk bericht over de vorderingen van
het onderzoek. Het korps wil burgers op termijn ook op de hoogte houden na
andere delicten. Betere dienstverlening bij het opnemen en verwerken van
aangiften blijft een belangrijk aandachtspunt.
Eventuele klachten
U helpt de politie om haar dienstverlening te verbeteren als u
eventuele klachten over de afhandeling van uw aangifte kenbaar maakt door een
klacht in te dienen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het
klachtformulier op Politie.nl.

Meer weten over het doen van aangifte? U vindt alle
informatie op Politie.nl.

Noord-Brabant Brabant-Noord Den Bosch

  • cbd67f302aee195cef1bb2b2e887f082