Nederland - Vijf vragen en antwoorden over de integriteitscijfers 2017

15 mei 2018 06:00
Bron: Politie.nl

De afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheden namen in 2017 in totaal 1.509 zaken in onderzoek. Die onderzoeken werden gestart na incidenten, aangiften of meldingen. In 2017 investeerde het korps verder in een werkklimaat dat professioneel en integer handelen bevordert. Vijf vragen en antwoorden over de integriteitscijfers in de jaarverantwoording 2017.

Integriteit is een van de kernwaarden van de politie. Burgers mogen verwachten dat de politie integer is en handelt. Het geweldsmonopolie, de handhaving van regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen die extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven. Signalen van (integriteits)schendingen door politiemensen worden altijd onderzocht. Voor politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, is geen plaats in de organisatie.
1. Waarom is integriteit belangrijk voor de politie?
Integriteit gaat over vertrouwen. Het vertrouwen van de samenleving is essentieel voor de legitimiteit van de politie. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij als organisatie - die over bevoegdheden beschikt waarmee we ingrijpend in de levens van mensen kunnen ingrijpen - integer zijn en handelen. Integriteit gaat ook over vertrouwen in je eigen mensen en dat zij de juiste dingen doen. Dat je elkaar aanspreekt bijvoorbeeld, als je iets geks ziet of hoort. Of dat je elkaar helpt op het moment dat iemand hulp nodig heeft. Want politiewerk is ook gewoon mensenwerk.
2. Is er sprake van een daling of een stijging?
De politie werkt hard aan het steeds verder versterken van de eigen organisatie. We brengen integriteitsrisico’s in kaart, analyseren zwakke plekken in de organisatie, verbeteren die en helpen het bewustzijn onder collega’s te vergroten. In 2016 werden er in totaal 1.351 onderzoeken gestart, in 2017 waren dat er 1.509. Het aantal onderzoeken op jaarbasis schommelt al jaren tussen de 1.200 en 1.500. Deze cijfers zijn een optelsom van oriënterende, strafrechtelijke en disciplinaire onderzoeken die in dat kalenderjaar gestart zijn. Naar aanleiding van één zaak kunnen verschillende onderzoeken gestart worden. Er zitten dus dubbelingen in.
3. Wat voor zaken komen het vaakst voor?
Dat verschilt. In 2017 werden 548 disciplinaire onderzoeken gestart naar 608 personen. In de afgeronde onderzoeken kwamen misbruik van positie (226), geweld en/of bejegening (142) en houding en gedrag (127) het meest voor.
4. Welke disciplinaire maatregelen worden genomen bij integriteitsschendingen?
Ook dat verschilt, maar de lijn is helder: politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, dat is onacceptabel. Bij plichtsverzuim worden disciplinaire of andere maatregelen genomen. Soms krijgen collega’s een waarschuwing, maar als er echt sprake is van ontoelaatbaar gedrag dan volgt ontslag. In 2017 werd 121 keer (on)voorwaardelijk ontslag opgelegd. In 2016 was dat 126 keer.
5. Wat gebeurt er om integriteitsschendingen te voorkomen?
De politie doet ontzettend veel om onze organisatie te wapenen en verder te versterken. Dat begint nog voor dat mensen in dienst treden. Een zorgvuldig screeningsproces vormt een belangrijk onderdeel van het aannemen van betrouwbare medewerkers. In 2017 werden 11.499 screeningstrajecten gestart, waarvan er 233 negatief werden afgerond. Maar ook als mensen eenmaal in dienst zijnen doet de politie veel. Medewerkers leggen bij indiensttreding een eed of belofte af en worden met de Beroepscode nogmaals gewezen op het bijzondere werk dat zij gaan doen en welke verantwoordelijkheden daar bij horen.

Ook in 2017 investeerden we in een werkklimaat dat professioneel en integer handelen bevordert. Door trainingen aan te bieden bijvoorbeeld. De politie investeert in veilige werkcultuur en open werkklimaat, waarbij het normaal is om jezelf uit te spreken, een ander aan te spreken, eventuele fouten te erkennen en waar mogelijk corrigeren. We helpen collega’s door dilemma’s voor te houden en bespreekbaar te maken. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen, handelend op kunnen treden bij problemen en voorbeeldgedrag vertonen. In onze organisatiecultuur zijn openheid, laagdrempeligheid, respect en goed voorbeeldgedrag belangrijke voorwaarden. Integriteit is een vast onderdeel van die cultuur en van ons vakmanschap.
Lees hier de beroepscode.

Hier de link naar de integriteitpagina van de politie.