Nederland - Korpschef Bouman blogt over aanslag Parijs

18 november 2015 15:20
Bron: Politie.nl

Het komt nu aan op verbinding zoeken en houvast bieden, stelt Gerard Bouman vast na de angstaanjagende aanslagen in Parijs. Deze terroristen proberen een wig te drijven in onze samenleving. Met alle kracht die wij in ons hebben, moeten wij dat voorkomen, schrijft de korpschef in zijn nieuwe weblog.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Net als u en mensen over de hele wereld vernam ik verbijsterd de berichten
uit Parijs en zag ik met afschuw de beelden. Meerdere aanslagen tegelijk die de
moordpartij van begin dit jaar wat betreft omvang en impact in ruime mate wisten
te overtreffen. Een regelrechte nachtmerrie voor burgers en overheid. Wederom
een bloedrood hoofdstuk in de onophoudelijke strijd tegen groeperingen en
individuen die een genadeloze ontwrichting van de democratische rechtstaat als
belangrijkste oogmerk hebben.

Weliswaar zijn deze gruweldaden uitzonderlijk door het aantal slachtoffers en
de nabijheid van het geweld. Toch is Parijs helaas een allesbehalve uniek drama.
Vrijwel gelijkertijd kwamen er vreselijke berichten uit Beiroet.
Zelfmoordaanslag, vermoedelijk veertig doden. In het Midden-Oosten is dit
mensonterende fenomeen aan de orde van de dag.

Precies daarom verlaat de bevolking die contreien momenteel met duizenden
tegelijk. Zij riskeren liever het leven van henzelf en hun geliefden dan dat zij
een wisse dood tegemoetzien door te blijven. De vluchtelingen die in grote
aantallen ons land bereiken, zijn voor een belangrijk deel slachtoffer van
hetzelfde soort criminelen dat het dit keer willekeurig op weerloze Franse
burgers en buitenlandse toeristen had gemunt. Als doelbewuste strategie en met
ijzeren vuist.

De daders zwaaien uit naam van Islamitische Staat met de Koran, maar dat kan
hun strafblad niet verhullen. Zij maken deel uit van een grootschalig en
wijdvertakt crimineel samenwerkingsverband dat met barbaarse middelen macht en
invloed wil verwerven. Dit ondermijnende netwerk probeert tweespalt te zaaien in
onze samenleving door valse sentimenten en vreemdelingenhaat aan te wakkeren.
Dat is in hun belang en legitimeert hun bestaan.

De grootste fout die Westerse samenlevingen nu kunnen maken, is ook maar de
geringste ruimte bieden aan die wig. Daarmee spelen wij de strategie van deze
terroristen exact in de kaart. Met alle macht die ons gegeven is en alle kracht
die wij op kunnen brengen, moeten wij voorkomen dat ontgoochelde burgers hun
frustraties gaan botvieren op moslims. Dat zij islamitische landgenoten in het
algemeen en kwetsbare vluchtelingen in het bijzonder tot zondebok maken.

Het komt voor ons nu aan op verbinding zoeken en houvast bieden. Met een koel
hoofd en gezond verstand. Zonder partij te kiezen, dienen wij als politie te
waken over en garant te staan voor de veiligheid van iedereen in Nederland.
Ongeacht afkomst of levensovertuiging. En tegen iedereen die de grenzen van de
wet overschrijdt, treden wij op. Eveneens ongeacht afkomst of levensovertuiging.

Ons gedrag en onze uitlatingen horen niet uit te gaan van waardeoordelen of
sentimenten, maar van feiten. Spreek genuanceerd over het
vluchtelingenvraagstuk, houd ik mijn collega’s voor. Ontkracht vooringenomenheid
en zie zaken in het juiste perspectief. Wij streven na om spanningen in de
samenleving te voorkomen of te beteugelen door bij elke escalatie meteen kordaat
op te treden.

Laten wij binnen onze politiegemeenschap elkaar de ruimte geven om vanuit
wederzijds respect het gesprek aan te gaan. Over onze opvattingen, onze zorgen
en de praktische problemen waar wij tegen aanlopen. Maar zodra wij de publieke
ruimte betreden, draagt ieder van ons unaniem uit waar wij voor staan: een
integere, betrouwbare, moedige en verbindende politie voor iedereen die ons
nodig heeft.

Wij voeren geen oorlog met de islam. Wij strijden tegen goddeloos terrorisme
en voor behoud van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Voor de liberté,
egalité en fraternité die het in Parijs zo zwaar te verduren kregen. Door blijk
te geven van saamhorigheid en vastberadenheid laten wij zien dat deze woorden
werkelijk betekenis voor ons hebben. Dat onze maatschappij vrijheid, gelijkheid
en broederschap verdedigt in het belang van wie hier woont en wie hier schuilt.
Door ? hoe moeilijk en veeleisend dat voor ons in professioneel en persoonlijk
opzicht soms ook wezen mag ? aan iedereen te blijven tonen dat wij onder alle
omstandigheden de sterke arm met een uitgestoken hand zijn.

Gerard Bouman
korpschef