Nederland - Politie erkent fouten in corruptiezaak

30 oktober 2015 17:00
Bron: Politie.nl

Het lekken van politiegegevens door een inmiddels gearresteerde medewerker van de Landelijke Eenheid was mogelijk doordat ten onrechte autorisaties niet tijdig waren ingetrokken. Korpschef Bouman spreekt van een dreun voor alle politiemensen en een dure, maar uiterst leerzame les. Het korps neemt per direct maatregelen die moeten leiden tot een betrouwbare wijze van autoriseren.

Landelijke woordvoering nationale politie
De 28-jarige ex-collega die wordt verdacht van het verkopen van
politiegegevens, was daartoe in de gelegenheid vanwege zijn voortijdige
aanstelling op een vertrouwensfunctie, hoewel hij nog niet aan de
screeningsvereisten voldeed. Hierdoor kwam hij in het bezit van autorisaties
waarmee hij in een later stadium vermoedelijk op grote schaal politie-informatie
over criminaliteit kon inzien.
Missers
‘Deze persoon is ronduit een smet op ons blazoen’, reageert korpschef Gerard
Bouman. ‘Integriteit is een absolute voorwaarde om politiewerk te kunnen en
mogen verrichten. Daarom accepteren wij geen gedrag dat niet aan die hoge eis
voldoet. Dat dit kon gebeuren door missers van politiemensen trek ik mij
bijzonder aan.’
Verbeteringen
Binnen het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017 werkt het
korps aan de realisatie van een landelijk autorisatiesysteem. Dat maakt
automatische koppeling mogelijk tussen de toegekende autorisaties en de functie.
Naar aanleiding van deze zaak voert de politie dit landelijke autorisatiesysteem
met extra prioriteit in. Per direct is het toekennen van autorisaties boven een
nader vast te stellen niveau alleen mogelijk als twee bevoegde functionarissen
hiervoor toestemming hebben gegeven, het zogenoemde vierogenprincipe.
Strikte naleving
Het korps gaat toezien op strikte naleving van de regel dat medewerkers pas
op een functie geplaatst worden als zij over de bijbehorende screening
beschikken. Naar aanleiding van deze zaak laat de korpschef controleren of bij
alle functies die een Veiligheidsonderzoek A vereisen deze verklaring ook
daadwerkelijk aanwezig is.
Langdurige screeningsperiode
Bouman geeft aan dat er verklaringen zijn voor de gemaakte
inschattingsfouten: ‘De hoge werkdruk door het voortdurende personeelstekort bij
de recherche maakt het in combinatie met de langdurige screeningsprocedure
verleidelijk om een collega alvast aan het werk te zetten, op grond van iemands
positieve Betrouwbaarheids- en Geschiktheidsonderzoek. Deze zaak maakt op
pijnlijke manier duidelijk waarom dit desondanks nooit had mogen gebeuren.’
Dure les
‘Rotte appels komen in elke organisatie voor, de politie helaas niet
uitgezonderd’, stelt Bouman. ‘De rotste appel sinds tijden hebben wij nu gepakt.
Ik houd vertrouwen in ons zelfreinigend vermogen, maar deze zaak wrijft ons wel
stevig onder de neus dat wij nog veel doortastender moeten ingrijpen en ons in
de meest strikte zin aan de geldende screeningsvoorschriften dienen te houden.
Dat is een dreun voor alle politiemensen en een dure, maar uiterst leerzame
les.’
Feiten
Tijdens een rechercheonderzoek naar een autohandelaar bleek dat
politiebestanden in onbevoegde handen terecht waren gekomen en dat het lekken
van deze informatie te herleiden viel tot de verdachte. Daarop startte de
Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek dat resulteerde in de aanhouding
van de verdachte. Hoewel de omvang pas na afronding van het onderzoek door de
Rijksrecherche vast te stellen valt, lijkt de hoeveelheid verkregen informatie
groot te zijn.
Overgeplaatst
De verdachte startte in 2009 met een opleiding aan de Politieacademie.
Daarvoor is een positief advies afgegeven op basis van het Betrouwbaarheids- en
Geschiktheidsonderzoek (BGO). Bij zijn overplaatsing naar een vertrouwensfunctie
bij de Dienst Nationale Recherche gaf de AIVD na een uitgebreider
Veiligheidsonderzoek A geen Verklaring van Geen Bezwaar af. Daarop is de
verdachte overgeplaatst naar de Dienst Infra. Voor die functie was geen
Veiligheidsonderzoek A noodzakelijk. Verzuimd werd echter de autorisatie voor de
vertrouwensfunctie in te trekken. Daardoor kon de verdachte van 29 augustus 2011
tot en met 27 september 2015 informatie inzien waarvoor hij niet geautoriseerd
was.

Zuid-Holland Hollands Midden Leiden

  • 3862c419fe657275cd62b01911f4f833