Nederland - Groen licht vervolgstap personele reorganisatie politie

17 november 2015 12:49
Bron: Politie.nl

Het formeel door korpschef Gerard Bouman vaststellen van het Conceptpersoneelsplaatsingsplan brengt de afronding van de personele reorganisatie binnen de politie een wezenlijke stap dichterbij. De verantwoordelijke Coördinerende Plaatsingsadviescommissie leverde prima werk af. Voor ruim 95% van de herplaatsingskandidaten is een geschikte functie gevonden, die in bijna 80% van de gevallen overeenkomt met een van hun voorkeuren.

De personele reorganisatie vormt een cruciaal aspect bij de vorming van
nationale politie. In de eerste fase daarvan is een belangrijke rol weggelegd
voor de Coördinerende Plaatsingsadviescommissie (PAC), onder voorzitterschap van
Ruud Vreeman. Deze onafhankelijke commissie stelde op verzoek van korpschef
Gerard Bouman het Conceptpersoneelsplaatsingsplan (CPPP) op, dat maandag 2
november aan de korpschef is overhandigd. Bouman stelde het CPPP op 17 november
formeel vast.
Twee groepen
Om daadwerkelijk als één korps te kunnen functioneren, moeten de circa 65.000
politiemedewerkers een plaats krijgen binnen de nieuwe organisatie. Daarvoor
levert het CPPP de blauwdruk. Er bestaat onderscheid tussen twee groepen. Het
overgrote deel van de medewerkers is functievolger. Zij behouden na het afronden
van de personele reorganisatie hun huidige werk. Wel kan het zijn dat zij dat
werk op een andere locatie of binnen een ander organisatieonderdeel gaan
verrichten. De functie van een herplaatsingskandidaat keert niet terug in de
nieuwe structuur. Het CPPP is op de eerste plaats bedoeld om voor deze groep
politiemedewerkers een alternatief te vinden.
Immens karwei
Bouman: ‘Iedereen die bijdroeg aan het CPPP verdient ontzettend veel
waardering voor hun deskundige inbreng en grote dank voor hun volharding. De
leden van de Plaatsingsadviescommissie voorop. Het gaat om een reorganisatie
voor ruim 57.500 medewerkers binnen het korps. Een in alle opzichten immens
karwei met een resultaat ver boven verwachting.’
Passende functie
Voor bijna 6500 potentiële herplaatsingskandidaten diende de PAC een passende
functie binnen de nieuwe politieorganisatie te realiseren, legt de korpschef
uit: ‘Daar is de commissie voortreffelijk in geslaagd. Ruim 95% van deze groep
politiemedewerkers krijgt een nieuwe functie aangeboden en in 57% van deze
gevallen betreft dat de eerste voorkeur die de medewerker had aangegeven. Nog
eens 20% is op hun tweede of derde voorkeur geplaatst. Naar verwachting moet het
korps in een later stadium voor zo’n 5% van de herplaatsingkandidaten nog een
passende functie vinden.’
Tegemoetkoming functievolgers
Maar liefst zestienduizend functievolgers hadden aangegeven een voorkeur te
hebben voor een andere baan binnen het korps. Volgens Bouman lag de primaire
taak van de Plaatsingsadviescommissie echter bij het vinden van een nieuwe plek
voor de herplaatsingskandidaten: ‘Dat zijn namelijk de collega’s van wie de
functie niet meer terugkeerde. De functievolgers blijven na het afronden van de
personele reorganisatie in principe doen wat zij nu doen. Toch lukte het de PAC
om ruim tweeduizend functievolgers tegemoet te komen wat betreft hun voorkeur
voor een andere functie.’
Evenwicht
Ondersteund door afzonderlijke PAC-kamers in de eenheden van het korps is
gezocht naar een evenwicht tussen de noodzaak van een goede bedrijfsvoering en
de individuele belangen van duizenden medewerkers. Dat duurde weliswaar langer
dan aanvankelijk was voorzien, maar de noodzakelijke veranderingen en de context
daarvan bleken veel complexer dan gedacht. Het korps is nog volop in
ontwikkeling en daarmee ook de beleidsvorming. Persoonsdossiers waren nog niet
allemaal volledig en de invoering van het nieuwe functiegebouw leverde meer
problemen op dan verwacht. Ook de PAC ondervond daarvan soms hinder, maar kwam
desondanks tot passende oplossingen. De korpsleiding constateert net als de
leidingen van de eenheden en de bedrijfsvoeringsdiensten dat de PAC een werkbare
organisatie heeft weten op te leveren.
Bedenking indienen
Het nu vastgestelde CPPP stelt het korps in staat om alle politiemedewerkers
die onderdeel uitmaken van de personele reorganisatie te informeren over hun
mogelijke plaatsing in de nieuwe organisatie. Deze brieven worden begin december
verzonden. Wie het met deze mogelijke plaatsing niet eens is, kan uiteraard nog
een bedenking indienen. Zodra in de loop van 2016 de plaatsingen definitief
zijn, krijgen de medewerkers daadwerkelijk hun plaats van tewerkstelling en
functie toegewezen.
Fase 2
Daarmee start dan fase 2 van de personele reorganisatie. Daarin brengt het
korps de beoogde formatie en de feitelijke bezetting in balans. Verder wordt in
deze fase binnen of buiten het korps gezocht naar passende functies voor het
beperkte aantal herplaatsingskandidaten, voor wie dan nog geen oplossing is
gevonden.
Kaders
De PAC-kamers bestaan uit leden die zijn voorgedragen door de werkgever en de
politievakorganisaties. Zij hebben een onafhankelijke positie en hanteren
landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het Besluit algemene
rechtspositie politie, het Landelijk Sociaal Statuut en het Hoofdlijnenakkoord
dat eind 2013 is gesloten door de korpsleiding, het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, de Centrale Ondernemingsraad en de politievakorganisaties. Binnen deze
kaders konden de PAC-kamers komen tot oplossingen die recht deden aan
individuele situaties en aan de eisen vanuit de operatie en de bedrijfsvoering.
De PAC-kamers schonken extra aandacht aan medewerkers met sociaal-medische
indicaties.
Impuls
Bouman: ‘Het vaststellen van het CPPP geeft de bouw van ons korps een impuls.
Meer duidelijkheid en zekerheid over de inrichting van de organisatie en de
toekomst van de medewerkers draagt bij aan het waarmaken van onze ambities: met
één politiekorps flexibeler en effectiever inspelen op zowel geleidelijke als
acute veranderingen in de maatschappij – de criminaliteit in het bijzonder.
Daartoe is één bedrijfsvoering een absolute noodzaak. Vrijwel alle medewerkers
krijgen nu duidelijkheid over hun functie binnen het korps en belanden op de
juiste stoel. Hierna kunnen wij concreet en substantieel verder gestalte gaan
geven aan een bedrijfsvoering die de operatie optimaal ondersteunt.’