Driebergen - Diefstal van lading in derde kwartaal 2016 toegenomen

22 december 2016 09:05
Bron: Politie.nl

Het aantal geregistreerde voltooide ladingdiefstallen is in het derde kwartaal van 2016 met 33 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Van 36 in het tweede kwartaal naar 51 in het derde kwartaal. Vergelijking van de eerste negen maanden van 2016 met de eerste negen maanden van 2015 geeft een kleine stijging, van 125 naar 129.

Landelijke eenheid
Dit blijkt uit de rapportage Transportcriminaliteit derde kwartaal 2016 van de politie. Ladingdiefstal voorafgegaan door zeilsnijden daalde van 22 in het tweede kwartaal naar 19 in het derde kwartaal. Het aantal pogingen steeg echter van 16 naar 27. Ondanks een forse inspanning van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op het onderwerp Transportcriminaliteit, specifiek op ladingdiefstallen, is er een toename waar te nemen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn: een groot deel van de dadergroep(en) is niet meer preventief gehecht (geschorst uit voorlopige hechtenis) en er is nog geen sprake van een onherroepelijk vonnis ten aanzien van hen. Daarnaast maakt het aantal ladingdiefstallen en of pogingen daartoe dat door middel van zeilsnijden tot stand komt nog steeds een groot deel uit van het totale aantal gepleegde feiten. Los van praktische of economische motieven zou het gebruik van kastenwagens in plaats van zeilwagens met het oog op preventie een oplossing kunnen zijn.
Trends en ontwikkelingen
In de maanden augustus en september van 2016 is er een flinke toename van het aantal ladingdiefstallen ten opzichte van voorgaande maanden. In deze twee maanden werden veel ladingdiefstallen gepleegd op verzorgingsplaatsen langs de A73 (De Wuust en Romeinse Put) en de A67 (De Leysing, Het Gevlocht, Oeijenbraak, Deersels en Het Goor). Gelet op de verschuiving van de pleegplaatsen in combinatie met de toename van het aantal registraties, is het vermoeden dat er een nog onbekende dadergroep actief is. In augustus en september zijn er ook een aantal ladingdiefstallen geweest waarbij vermoed wordt dat de diefstal of poging daartoe rijdende plaatsvindt. Naar deze incidenten en dadergroep(en) doet de politie in samenwerking met de branche nader onderzoek.
Diefstal voertuigen
Het aantal gestolen voertuigen is in het derde kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. 23 in het tweede kwartaal en 24 in het derde. Een vergelijking tussen de eerste maanden van 2016 en de eerste negen maanden van 2015 laat een daling zien van 110 naar 77 voltooide diefstallen. Onder deze categorie vallen vrachtwagens, aanhangwagens, trekkers, opleggers en de mogelijke combinaties. Al deze voertuigen zijn zonder lading weggenomen.
Diefstal voertuigen met lading
Net als bovengenoemde categorieën laat het aantal diefstallen van voertuigen mét lading in het derde kwartaal van 2016 ten opzichte van het tweede kwartaal een stijging zien. Van één voltooide diefstal in het tweede kwartaal tot vijf in het derde kwartaal. Er is geen aanwijsbare oorzaak voor deze stijging. In vier gevallen betrof het de diefstal van opleggers met lading. 
Gezamenlijke inspanningen
Politie en OM spannen zich samen met andere publiek- en private partijen (Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (Avc), Verbond van Verzekeraars, EVO, TAPA, TLN en Ministerie V&J.) in om de transportcriminaliteit aan te pakken. Met de vorming van de Nationale Politie is Transportcriminaliteit, waar lading- en voertuigdiefstal een onderdeel van uitmaakt, expliciet opgenomen in de taakstelling van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. Hiervoor is een programmamanager aangesteld. De aanpak bestaat uit zowel projectmatige opsporingsonderzoeken als gerichte interventieacties van de Dienst Infrastructuur. De dienst werkt daarbij samen met de regionale eenheden van de politie, de KMAR, bijzondere en buitenlandse opsporingsdiensten.

Het gezag over deze projectmatige onderzoeken ligt bij het Landelijk Parket van het OM. Politie en OM hebben beiden het thema transportcriminaliteit als aandachtspunt benoemd waarbij ze breder kijken dan ladingdiefstal.