Den Haag - Geweldsincidenten worden altijd getoetst

23 oktober 2013 15:35
Bron: Politie.nl

De afgelopen dagen is het optreden van politieagenten in de stad Den Haag in de media ter discussie komen te staan. Er zou sprake zijn van buitensporig en excessief geweld. Daarom zijn de cijfers en casussen van het afgelopen jaar bekeken. Het gebruik van geweld is nu eenmaal onlosmakelijk onderdeel van het politievak. Niet voor niets beschikt de politie over het geweldsmonopolie. Gebruik van geweld moet echter altijd proportioneel zijn en wordt achteraf altijd getoetst.

In 2012 was in de stad Den Haag sprake van 663 incidenten
waarbij de politie geweld heeft toegepast. Dat loopt uiteen van (een lichte vorm
van) fysiek geweld, bijvoorbeeld bij het aanhouden van een tegenstribbelende
verdachte tot het gebruik van pepperspray en als één van de zwaarste middelen
het inzetten van een politiehond. 

In 19 gevallen (2,9%) is geoordeeld dat het geweld op een niet
correcte wijze is toegepast. Dat betekent niet dat in deze gevallen geen geweld
mocht worden gebruikt; in verreweg de meeste gevallen gaat het om te zwaar
gebruik van geweld. In alle andere gevallen (97,1%) is geoordeeld dat het geweld
op een juiste wijze is toegepast. De cijfers worden jaarlijks gerapporteerd. De
cijfers over 2013 zijn daarom nog niet beschikbaar, ondermeer ook omdat enkele
incidenten nog worden onderzocht.

In 2012 kregen politieagenten zelf ook te maken met geweld. In
864 gevallen deden agenten in Den Haag aangifte van fysiek geweld. Hiervoor is
een speciaal geweldsloket dat agenten onder andere juridisch bijstaat.
Geweldsmonopolie
Het geweldsmonopolie ligt bij de politie. Dat brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. De politie moet in sommige gevallen geweld
gebruiken. Over de inzet van geweld wordt niet licht gedacht. Wanneer een agent
zich genoodzaakt voelt om geweld te gebruiken wordt hiervan áltijd achteraf een
rapportage opgesteld, dit is verplicht. Deze rapportage wordt vervolgens altijd
getoetst. In de rapportage worden de feiten en omstandigheden via een vaste
werkwijze vastgelegd om het proces rond toetsing zo objectief mogelijk te maken.
Leidinggevenden beoordelen of het geweld aan het beginsel van proportionaliteit
en subsidiariteit voldoet.
Voorbeelden
Een recent veelbesproken voorbeeld is dat van een 39-jarige man
die aangifte deed tegen agenten van een mishandeling waarbij hij zijn hand brak.
Deze zaak is destijds tot in detail uitgezocht. Het Openbaar Ministerie heeft
toen geen vervolging ingesteld omdat voor de stelling dat de man zijn hand zou
hebben gebroken door politieoptreden geen bewijs gevonden is. 

Een voorbeeld waarbij is geoordeeld dat het gebruik van geweld
niet correct is uitgevoerd hoewel het gebruik van geweld wel gerechtvaardigd was
betreft een incident van 21 september jongstleden. Bij dit incident hielden
agenten twee Hagenaars (19 en 20 jaar) aan in het Huijgenspark in Den Haag
vanwege het veroorzaken van overlast. De 20-jarige Hagenaar verzette zich tegen
zijn aanhouding waardoor agenten genoodzaakt waren geweld te gebruiken. Bij
toetsing van dat toegepaste geweld is het oordeel dat een mindere mate van
geweld had moeten worden toegepast. Met de betrokken agenten is de casus
doorgesproken teneinde hieruit lering te trekken. Tijdens de beroepsvaardigheid
training zal hierop teruggekomen worden. Betrokkene is over dit oordeel
geïnformeerd en gewezen op de klachtenprocedure. Er is evenwel nog geen formele
klacht ingediend. Vooralsnog is er ook geen aangifte gedaan. 

Wanneer sprake is van onrechtmatige geweldstoepassing kunnen
verschillende maatregelen genomen worden. Indien er sprake is van excessief
geweldsgebruik, kan dat tot een disciplinaire maatregel leiden. Ook kan
bijvoorbeeld het volgen een extra training verplicht worden gesteld.
Klachtenprocedure
Aan alle wijkbureaus van de eenheid Den Haag is een
klachtenbehandelaar aangesteld. Doel is bemiddelen tussen klager en beklaagden.
De behandeling in eerste aanleg leidt tot een inhoudelijke zienswijze van de
bureau-/wijkteamchef die schriftelijk aan de klager kenbaar wordt gemaakt.
Wanneer de bemiddeling niet slaagt of wanneer de klager zich niet kan vinden in
de conclusie(s) van de bureau-/wijkteamchef, kan verzocht worden om een oordeel
van de politiechef van de Eenheid Den Haag. De politiechef zal, na het
verkrijgen van advies van de onafhankelijke klachtencommissie, zijn oordeel aan
klager doen toekomen. Indien klager zich niet kan vinden in het oordeel van de
politiechef, kan klager de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

In 2012 zijn in totaal 18 klachten over gebruik van geweld
ingediend, hiervan zijn er twee gegrond verklaard. In twee gevallen heeft de
klager zich na afhandeling van de reguliere procedure tot de Nationale Ombudsman
gewend. In een geval onthield de Ombudsman zich van een oordeel. In het andere
geval besloot de Ombudsman om geen nader onderzoek te doen.
Mentale weerbaarheidstraining
Alle agenten binnen de eenheid Den Haag volgen een mentale
weerbaarheidtraining. Tijdens deze training worden situaties geoefend waarbij
agenten geconfronteerd worden met stressvolle situaties waarbij zij mogelijk met
geweld te maken krijgen. Ook leren zij hier omgaan met de gevolgen van geweld.

Zuid-Holland Den Haag

  • 7dec4bd7fb68c27ce1104b404b227c51