Den Haag - Adviescommissie PTSS gaat aan de slag

10 december 2013 16:46
Bron: Politie.nl

Het Centraal Georganiseerd Overleg Politie stelde onlangs het Protocol Adviescommissie PTSS Politie formeel vast. De commissie kan nu daadwerkelijk aan de slag. Commissievoorzitter Marten La Haye legt uit wat dat betekent.

Wat is de taak van uw commissie?
In het verleden gingen de voormalige korpsen op verschillende
wijze om met de problematiek van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dat
leidde tot verschillende behandeling van collega’s die eraan lijden. De
Circulaire PTSS van de minister van Veiligheid en Justitie bracht hier
verandering in. Als (oud-)politiecollega’s hun vastgestelde PTSS willen laten
erkennen als beroepsziekte, gelden daarvoor voortaan eenduidige criteria. Dat is
een van de zaken die zijn vastgelegd in het protocol. De belangrijkste taak van
onze commissie is over deze verzoeken advies uitbrengen aan de directeur
Humanresourcesmanagement. Deze neemt namens de korpschef besluiten over
erkenning van de beroepsziekte PTSS.
Wie zitten in uw commissie?
De commissie is ingesteld door het Centraal Georganiseerd
Overleg Politie van ministerie, korpsleiding en politievakbonden. Zij telt vijf
leden. Twee van hen zijn voorgedragen door het bevoegd gezag en twee door de
politievakorganisaties. Beide partijen hebben gezamenlijk de externe voorzitter
voorgedragen. Onze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het
terrein van onder meer psychiatrie en klinische psychologie en beschikt over
veel ervaring met diagnose en behandeling van politiemedewerkers. Alle
commissieleden zijn volstrekt onafhankelijk. Wij behoren dus niet tot de
politieorganisatie.
Waarom is dit protocol zo belangrijk?
Het protocol is de richtlijn voor de totstandkoming van ons
advies. Het beschrijft exact welke werkwijze de commissie volgt. Maar
bijvoorbeeld ook welke informatie en documenten zij dient te ontvangen en hoe
zij vertrouwelijke behandeling daarvan waarborgt. Collega’s die erkend willen
hebben dat hun PTSS veroorzaakt is door hun werk, weten op basis van het
protocol precies waar zij aan toe zijn. Daar staat namelijk ook het zogenaamde
beoordelingskader in. Daarin zijn de criteria vastgelegd op grond waarvan de
commissie de beroepsgerelateerdheid van iemands PTSS vaststelt. Aan de hand van
deze ‘meetlat’ kunnen wij alle verzoeken op dezelfde wijze beoordelen.
Welke toegevoegde waarde heeft de brochure die indieners binnenkort ontvangen?
Het protocol is tamelijk uitgebreid en gedetailleerd. Het
beschrijft nauwgezet de richtlijnen voor de commissie en alle rechten en
plichten van de indieners. Met onvermijdelijk het nodige juridische jargon, wat
de begrijpelijkheid voor de gemiddelde lezer nu eenmaal niet ten goede komt.
Daarom besloot de commissie om – zodra het protocol formeel was vastgesteld –
een brochure te laten maken die de procedure en wat er allemaal bijkomt helder
en beknopt uiteenzet. Wij verwachten hiermee de indieners van dienst te zijn.

Wat is de volgende stap?
Nu het protocol formeel is vastgesteld door het Centraal
Georganiseerd Overleg Politie, kan de commissie daadwerkelijk aan de slag. Wij
zijn meteen begonnen met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor
de afhandeling van de PTSS-dossiers. Op dit moment ligt bij de commissie
bijvoorbeeld nog een groot aantal ‘oude’ dossiers. Deze vergen extra tijd en
aandacht, omdat in veel gevallen nog essentiële informatie ontbreekt. Naar
verwachting krijgt de commissie minimaal zo’n driehonderd dossiers te
behandelen. De eerste commissievergadering staat half januari op de agenda.
Waarom pas half januari?
Om erkenning van PTSS als beroepsziekte te kunnen beoordelen,
moeten collega’s bijvoorbeeld bepaalde documenten indienen. Welke dat zijn en
aan welke eisen zij moeten voldoen, staat ook in het protocol. Pas nu dat
formeel is vastgesteld, kunnen wij in contact treden met de indieners en hen
vragen om aanvullende of specifieke documenten die wij voor de volledigheid van
hun dossier nodig hebben. Dat moet eerst gebeuren, voordat wij vanaf half
januari met het feitelijke beoordelen van de dossiers kunnen starten. Hoelang
het duurt voordat collega’s hun besluit ontvangen, valt helaas niet exact aan te
geven. Dat is onder meer afhankelijk van de complexiteit van iemands dossier.
Ook gezien de hoeveelheid aanvragen die in 2013 zijn ingediend, kan daar nog een
aantal maanden overheen gaan. De adviescommissie neemt de aanvragen namelijk in
volgorde van binnenkomst in behandeling. Nieuwe verzoeken komen daarom naar
verwachting helaas pas ver in 2014 aan de beurt.
Veel collega’s met PTSS wachten al zolang. Begrijpt u hun ongeduld?
Wij zijn ons er uitermate goed van bewust dat het proces van
PTSS-erkenning erg ingrijpend kan zijn voor de betreffende collega’s. Zij hebben
immers al heel wat persoonlijke ellende te verwerken gekregen. En bij erkenning
komt dit pijnlijke verleden onvermijdelijk weer naar boven. De commissie doet
daarom alles wat in haar vermogen ligt om dergelijke confrontaties tot het
absolute minimum te beperken. Ik begrijp dan ook heel goed wat nog langer
wachten op duidelijkheid voor deze groep betekent. Tegelijkertijd is de
commissie afhankelijk van de formele vaststelling van het protocol. Door
omstandigheden buiten ons om vergde dat helaas veel tijd. Iedereen die wacht op
erkenning van PTSS als beroepsziekte kan er niettemin op rekenen dat de
commissie – bij alle vereiste zorgvuldigheid – alles op alles zet om op de
kortst mogelijke termijn zekerheid te verschaffen.

 

De Adviescommissie PTSS Politie bestaat uit:

ir. M.W. La Haye (voorzitter)
drs. W. Amptmeijer
prof. dr. M.J.M. van Son
drs. G.N.R. Priem
prof. dr. P.M.G. Emmelkamp

Zuid-Holland Haaglanden Den Haag

  • 4c48b49222e3f9cff2c227aaf76f437a